Obecné informace

Právo na přiměřenou délku řízení je zakotveno v článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který kromě jiného stanoví:

„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu."

Stát odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.